هر کجا هستم ، باشم،


آسمان مال من است.


پنجره، فکر ، هوا ، عشق ، زمین مال من است.


چه اهمیت دارد


گاه اگر می رویند


قارچهای غربت؟


من نمی دانم


که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است ، کبوتر زیباست.


و چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست.


گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد.


چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.


واژه ها را باید شست .


واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد.

چترها را باید بست.


زیر باران باید رفت.


فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد.


با همه مردم شهر ، زیر باران باید رفت.


دوست را، زیر باران باید دید.


عشق را، زیر باران باید جست.